Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

“Τεθλασμένος” αγωγός σε μαγνητικό πεδίο


Κάθε αγωγός που φαίνεται στην εικόνα συναποτελείται από ίσα αγώγιμα ευθύγραμμα τμήματα μήκους L, ώστε όλες οι γωνίες του να είναι ορθές, και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β κάθετης με το επίπεδό του.
α. αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι να βρεθεί το μέτρο της δύναμης Laplace που δέχεται
β. αν ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ πάνω στο επίπεδό του...