Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Πτυχιακή Εργασία (Θέμα): Μέτρηση της σταθεράς του νόμου Stefan-Boltzmann

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η κατασκευή συσκευής προς μέτρησιν της σταθεράς του νόμου του Boltzmann.                Εις το πειραματικόν μέρος, μετά την περιγραφήν της εις το εργαστήριον Φυσικής κατασκευασθείσης συσκευής, εκτίθενται αι δι αυτής ληφθείσαι μετρήσεις και καμπύλαι και ο επί τη βάσει των τελευταίων γενόμενος υπολογισμός της σταθεράς δια το μέλαν σώμα.


Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


Το κιβώτιο δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις: α. το βάρος του w από τη Γη, κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω, β. τη δύναμη F από το νήμα..., δ. την τριβή Τ από το δάπεδο, οριζόντια με φορά προς τα αριστερά.
(στην πραγματικότητα το σώμα δέχεται από το δάπεδο μία, μόνο, δύναμη που είναι πλάγια και, για διευκόλυνση, αναλύεται στην τριβή και την κάθετη αντίδραση)

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση σε σειρά και σε παραλληλία

Δύο λαμπτήρες συνδέονται:
Α. σε σειρά
Β. σε παραλληλία
Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σύστημά τους με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε έναν από αυτούς, πώς διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση και πώς την ερμηνεύουμε;

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βάρος

Βάρος ενός σώματος ονομάζεται η δύναμη που ασκεί η Γη σ’ αυτό το σώμα. 
Το βάρος έχει σημείο εφαρμογής ένα σημείο του σώματος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο μάζας), διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα, φορά προς τα κάτω (δηλαδή προς το κέντρο της Γης), και μέτρο που εξαρτάται από τη μάζα του σώματος (είναι ανάλογο με τη μάζα του σώματος) και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το σώμα (ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα και όσο το σώμα πλησιάζει προς τον Ισημερινό της Γης).